Splošni pogoji servisa

S podpisom delovnega naloga na servisu naročnik soglaša s splošnimi pogoji servisa:

 1. Naročnik je seznanjen s cenikom storitev in nadomestnega blaga, ki jih servis nudi. Cenik je objavljen na spletni strani in na vidnem mestu v sprejemni pisarni servisa, s katerim je naročnik seznanjen ob predaji izdelka na servis.

 2. Opravljene storitve in nadomestni ali zamenjani deli na izdelku se obračunajo po veljavnem ceniku.

 3. Servis brez nadomestila prevzame vse zamenjane nadomestne dele izdelka.

 4. Naročnik bo servisu plačal opravljeno storitev pred prevzemom izdelka, če ni drugače določeno s pogodbo ali drugim ustreznim dokumentom.

 5. Servis bo o vseh naknadno ugotovljenih napakah naročnika obvestil pisno preko e-pošte. Naročnik bo obveščen o vrsti napake, o vrsti storitve (plačljiva ali ne plačljiva storitev) ter o višini stroška za odpravo napake. Šele po prejemu pisnega soglasja s strani naročnika, s katerim bo naročnik pooblastil servis za popravilo vseh naknadno ugotovljenih napak na izdelku, bodo le-te odpravljene.

 6. Servis bo popravljen izdelek zadržal do plačila vseh zapadlih obveznosti s strani naročnika. Servis bo naročnika trikrat, v časovnem razmiku enega meseca, pisno obvestil preko e-pošte, da je izdelek pripravljen za prevzem, in ga hkrati opozoril ,da v kolikor popravljenega izdelka ne bo prevzel v roku treh mesecev od zadnjega pisnega obvestila, si servis pridržuje pravico, da izdelek postane njegova last. Z drugim opozorilom za prevzem popravljenega izdelka si servis pridržuje pravico zaračunati dnevno ležarino za izdelek, ki se obračuna po veljavnem ceniku.

 7. Servis ne odgovarja za izgubo dodatkov, kot so npr. SIM kartice, pomnilniške kartice, mediji itd.

 8. Servis ne odgovarja za izgubo podatkov na diskih in ostalih medijih.

 9. Naročnik uveljavlja garancijski zahtevek s potrjenim garancijskim listom in računom.

 10. Popravilo, konfiguracija in namestitev programske opreme niso predmet garancijskih popravil in se naročniku obračunajo po veljavnem ceniku.

 11. Servis naročniku zagotavlja zaupnost podatkov.

 12. Diagnostika na opremi izven garancije je brezplačna samo v primeru, če se naročnik odloči za popravilo opreme.

 13. V primeru da je potrebno izdelek pred popravilom očistiti, se naročnika o tem obvesti takoj ob prejemu izdelka. V kolikor se potreba po čiščenju opazi, ko naročnik ni več prisoten v sprejemni pisarni servisa, se ga o tem nemudoma pisno obvesti preko e-pošte. Šele po prejemu pisnega soglasja, v katerem se bo naročnik strinjal s čiščenjem, bo le-to izvedeno in obračunano po veljavnem ceniku.

 14. V primeru naročnikovega uveljavljanja dodatno kupljenih zavarovanj servis ni dolžan pridobiti potrebne dokumentacije. Vso dokumentacijo medsebojno uredita zavarovanec in zavarovalnica.  S podpisom delovnega naloga naročnik potrjuje pravilnost kontaktnih podatkov (naslov, e-pošta in telefonska številka). Pisno soglasje naročnika velja kot potrdilo naročila, dobave, potnih stroškov, poštnine in opravljenega dela po delovnem nalogu.

 15. Pri presoji pravic in obveznosti pri opravljanju servisa se upoštevajo pravice in obveznosti, ki jih skladno z garancijskimi pogoji določa proizvajalec. Garancijski pogoji proizvajalca so sestavni del teh Splošnih pogojev servisa.